Склад кафедри

Колектив кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата
Ткачук Світлана Сергіївні

д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології БДМУ

Народилася 14.01.1952 року в селі Селище Сокирянського району Чернівецької області.  Закінчила Чернівецький державний медичний інститут у 1975 році. Після проходження інтернатури працювала лікарем-ендокринологом Рокитнянської ЦРЛ.  У 1981 р закінчила аспірантуру з нормальної фізіології. Під керівництвом проф.Я.Д.Кіршенблата та О.Г.Резнікова виконала і захистила кандидатську дисертацію "Участие холино-и адренореактивных звеньев в механизмах передачи влияний миндалевидных ядер на яичники". Працювала асистентом, згодом – доцентом кафедри нормальної фізіології. У 2000 р захистила докторську дисертацію “Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес-лімітуючої та стрес-реалізуючої систем мозку у щурів з синдромом пренатального стресу” за спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія. З 2001р – професор кафедри нормальної фізіології, з 2005- завідувач кафедри фізіології.

Основний напрямок наукових досліджень – механізми нейроімуноендокринної регуляції функцій організму. Наукові дослідження розпочато в 1979 р. під керівництвом проф. Я.Д.Кіршенблата. Нового спрямування наукові дослідження дістали під керівництвом чл.-кор. НАН і АМН України О.Г.Резнікова.  Керівник семи захищених та 5 запланованих кандидатських дисертацій.

За результатами наукової роботи опубліковано більш, ніж 200 робіт, у т.ч. 3 монографії, 4 навчально-методичних посібники.

Член вченої ради БДМУ, член спеціалізованих вчених рад Д 58.601.01 при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського та К 76.600.02  при Буковинському  державному медичному університеті, член правління патофізіологів України.
Професор Швець Валентин Іванович (1952-2020)

– доктор біологічних наук, професор кафедри.


Професор Масікевич Юрій Григорович

-доктор біологічних наук, професор кафедри

Після закінчення біологічного факультету Чернівецького державного університету із 1979 по 1982 рік навчався в аспірантурі при кафедрі біохімії ЧДУ. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «біохімія». Із 1983 року працює на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, доцента, завідувача кафедри фізіології рослин біологічного факультету ЧНУ.

В 1990 році присвоєно вчене звання доцента.
З 1997 року - завідувач кафедри екології і права Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
В 2008 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
В 2012 році присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук із спеціальності «біохімія»,
В 2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри екології і права
З 1 вересня 2014 року – професор кафедри гігієни та екології БДМУ.
Автор 240 наукових та науково-методичних праць, в т.ч.: 2 монографій, 19 підручників та посібників під Грифом МОН України, член редакційної колегії 11-и томного видання «Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища» (1997-2004 рр.).
Організатор шести міжнародних наукових конференцій «Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки» (2002-2007 рр.), «Горбуновських читань» (2008-2014 рр.).
Професор Ю.Г. Масікевич – член НМК МОНУ з питань екології, народний засідатель Апеляційного суду Чернівецької області (2007-2012 рр.), директор Буковинської філії Національного Екоцентру України «Крона», член НТР національних природних парків «Вижницький» та «Черемоський», член координаційної ради з питань правової освіти Чернівецької обласної державної адміністрації.

З січня 2021 року - професор кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата.


 
 Доцент Ясінська Олена Вікторівна


– кандидат медичних наук, доцент кафедри;

відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі;

 

- У 1996 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю "лікувальна справа".

01.09.2002 - 31.03.2010 - асистент кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету.

У 2007 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія на тему “Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових залоз за умов екзогенної гіпоксії. Кандидат медичних наук з 2007 р. 

З 1.04.2010 року переведена на посаду доцента кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету. З 1.04.2010 р. по теперішній час - доцент кафедри фізіології ім. Я.Д.КіршенблатаУ листопаді 2011 року отримала вчене звання доцента. 

Ясінська О.В. має 83 публікації наукового та навчально-методичного характеру, є співавтором 5 навчальних посібників.

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти - 17 років.
Доцент Анохіна Світлана Іванівна

– кандидат медичних наук, доцент кафедр,

відповідальна за наукову роботу кафедри, 

відповідальний виконавець комплексної науково-дослідної роботи кафедри “Закономірності функціонування нейроімуноендокринних взаємовідносин в нормі та при патології і можливості їх фармакологічної модуляції ”.

- У 1996 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю "лікувальна справа".

01.09.1997 - 31.03.2010 - асистент кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету.

Кандидат медичних наук з 2004 р. Кандидатську дисертацію захистила у 2004 році зі спеціальності "патологічна фізіологія" на тему: “ Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- та гіпертиреоїдних станах”

З 1.04.2010 р. по теперішній час - доцент кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата.

Анохіна С.І. має 83 публікації наукового та навчально-методичного характеру, є співавтором чотирьох навчальних посібників.

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти -19 років.Доцент Гордієнко Віктор Веніамінович

– кандидат медичних наук, доцент кафедри.

У 1985 році закінчив Військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті за спеціальністю «Лікувально-профілактична справа».

 З 1985 року по 1990 рік проходив військову службу у лавах Збройних сил СРСР, а з 1990 року по 2010 рік – у Збройних силах України. У 2010 році захистив дисертацію «Онтогенетичні особливості хронобіологічних перебудов функції нирок за умов кадмієвої та свинцевої інтоксикації» на здобуття наукового ступеня «кандидат медичних наук» за спеціальністю 14.03.06.- токсикологія. З лютого 2011 року – асистент кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата. З 2014 року доцент цієїж кафедри.

Опубліковано 75 наукових праць. Співавтор монографії «Хроноритми нирок: віковий аспект за умов металотоксикозу» (2016р.), підручника -довідника «Хронофармакология для врача, провизора и студента» (2016р.), двох навчальних посібників – «Фізіологія» (2013р.), «Основи фізіології» (2014р.), методичних рекомендацій «Ренальні ефекти тіотриазоліну» (2003р ) та 4 деклараційних патентів України на корисну модель. Член товариства фізіологів України.
Доцент Тимофійчук Інга Романівна 

– кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчила у 1996 році Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»З 1996 по 1998 рр. навчалась в інтернатурі і отримала спеціалізацію «Акушерство і гінекологія». З 2002 року працювала викладачем-стажистом кафедри фізіології Буковинської державної медичної академії. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ішемічно-реперфузійна реорганізація моно-амінергічних систем лімбіко-гіпоталамічних структур та характер стрес реактивності у самців щурів» на здобуття наукового ступеня «кандидат медичних наук» за спеціальністю 14.03.04. –патологічна фізіологія. З січня 2009 року – доцент кафедри фізіології  ім. Я.Д. Кіршенблата.

Є співавтором навчального посібника «Фізіологія нейрогуморальної регуляції» (2017р.), двох навчальних посібників – «Фізіологія» (2013р.), «Основи фізіології» (2014р.), 3 деклараційних патенти України на корисну модель, 2 нововведення. Опублікувала 96 наукових праць, з них 65 наукового та 31 навчально-методичного характеру, з них 32 наукових праці опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 6 робіт опубліковано у фахових виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS. Член товариства фізіологів України.

Є виконавцем комплексної науково-дослідної роботи кафедри фізіології “Закономірності функціонування нейроімуноендокринних взаємовідносин в нормі та при патології і можливості їх фармакологічної модуляції”

Веде основний навчальний курс з фізіології, читає лекції та проводить практичні заняття студентам 2 курсу медичних факультетів № 1, № 2, № 3 та № 4, в тому числі з англійською мовою викладання. Відповідальна за наповнення навчального електронного курсу “Фізіологія” (розділ “Фізіологія обміну та виділення”) та “Physiology” для факультетів №1, №2, № 3 та № 4, на сервері дистанційного навчання “Мoodlе”. Підготувала та увела навчальні матеріали з предмету “Фізіологія” в систему дистанційного навчання “Moodle” для студентів 2 курсу, спеціальність «Стоматологія».

Є членом редакційної колегії міжнародного україно-румунського періодичного видання «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини».

Виконує обов’язки куратора академічної групи 2 курсу №72 медичного факультету №4.Доцент Семененко Світлана Богданівна

 –кандидат біологічних наук, доцент кафедри;

керівник студентського наукового гуртка кафедри.

Закінчила у 2007 році біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича і отримала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Біологія», у 2002 році закінчила з відзнакою Буковинську державну медичну академію і здобула кваліфікацію бакалавра медицини. З 2002 року по 2007 рік працювала викладачем кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, а з 2007 року працювала асистентом кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата.

У 2012 році захистила наукову дисертацію на тему: «Патофізіологічні механізми порушень хроноритмічної організації функцій нирок за умов блокади синтезу монооксиду нітрогену на тлі гіпо та гіперфункції шишкоподібної залози» на здобуття наукового ступеня «кандидат біологічних наук» за спеціальністю 14.03.04. –патологічна фізіологія. З вересня 2015 - доцент кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, а у 2019 році отримала вчене звання доцента.

Є співавтором монографії «Формування циркадіанних ритмів фізіологічних функцій: участь структур головного мозку й ендокринних залоз» (2015р.), навчального посібника «Фізіологія нейрогуморальної регуляції» (2017р.), двох навчальних посібників – «Фізіологія» (2013р.), «Основи фізіології» (2014р.), 7 деклараційних патентів України на корисну модель, 5 нововведень. Опублікувала 120 наукових праць, з них 80 наукового та 40 навчально-методичного характеру, з них 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 13 робіт опубліковано у фахових виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS. Член товариства фізіологів України.

Відповідальна за розділ “Фізіологія центральної нервової системи”, з якого підготовлені методичні розробки та вказівки для всіх спеціальностей та самостійної позааудиторної роботи студентів.

Виконує обов’язки головного куратора медичного факультету №4, а також відповідальна за виховну та профспілкову роботу на кафедрі.
Повар Мирослава Анатоліївна – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

У 2009 році закінчила медичний факультет Буковинського державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2009 по 2011 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2019 році захистила дисертацію «Системні і органоспецифічні патобіохімічні зміни в щурів із стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку» на здобуття наукового ступеня «кандидат медичних наук» за спеціальністю 14.03.04. – «патологічна фізіологія». З вересня 2011 року – асистент кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата.

Опубліковано 34 наукові праці. Співавтор двох навчальних посібників: «Основи фізіології» (2014р.), «Фізіологія нейрогуморальної регуляції» (2017 р.). Член Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка. Член Ради молодих вчених університету. Секретар Центральної методичної комісії університету.
Савчук Тетяна Павлівна

 – кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Закінчила у 2008 році Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Педіатрія». З 2009 року по 2010 рік проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2011 рр. працювала лаборантом кафедри інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету. З січня 2011 року працювала асистентом кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата. У 2014 році захистила дисертацію на тему: «Патохімічні та патоморфологічні зміни в лімбіко-гіпоталамічних структурах мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом при гострому порушенні кровообігу в басейні сонних артерій» на здобуття наукового ступеня «кандидат біологічних наук» за спеціальністю 14.03.04. –патологічна фізіологія.

Є співавтором навчального посібника «Фізіологія нейрогуморальної регуляції» (2017р.). Опублікувала 48   наукових праць, з них 36 наукового та 12 навчально-методичного характеру, з них 36 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у т.ч. 4 робіт опубліковано у фахових виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS. Член товариства фізіологів України.

Є виконавцем комплексної науково-дослідної роботи кафедри фізіології “Закономірності функціонування нейроімуноендокринних взаємовідносин в нормі та при патології і можливості їх фармакологічної модуляції”

Веде основний навчальний курс з фізіології, проводить практичні заняття студентам 2 курсу медичних факультетів № 1, № 2, № 3 та № 4, Відповідальна за наповнення навчального електронного курсу “Фізіологія” (розділ “Фізіологія ендокринних залоз”) для факультетів №1, №2, № 3 та № 4, на сервері дистанційного навчання “Мoodlе”. Відповідальна на кафедрі за спеціальність “Медична психологія”.

Є секретарем предметно-методичної комісії дисциплін медико-біологічного профілю.

Виконує обов’язки  куратора академічної групи на факультеті №4.

 

 Букатару Юліана Сергіївна
 - кандидат фармацевтичних наук,  асистент кафедри, 

Закінчила Буковинський державний медичний університет (2010), спеціальність «Клінічна фармація»

Кандидат фармацевтичних наук, 2018; 14.03.05 – фармакологія, тема: «Антигіпоксантна та нейропротекторна активність похідних 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти»

Є співавтором 30 наукових статтей і тез доповідей, 1 патенту України на корисну модель, 1 посібника.

Напрямок наукової роботи: пошук та дослідження нових біологічно активних речовин, які були б спроможні коригувати порушення метаболізму органів і тканин за умов гіпоксії різного ґенезу, виявляти антигіпоксантну та нейропротекторну дію.

 yuliana.bukataru@bsmu.edu.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wZLs_mcAAAAJ&hl=ruБоштан Софія Володимирівна

-асистент кафедри

Закінчила у 2003 році медичний факультет Буковинської державної медичної академії  за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2006 по 2008 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З вересня 2006 року –викладач коледжу БДМУ, з вересня 2019 асистент кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата.

Опубліковано 24 наукові праці. Співавтор навчального посібника  «Фізіологія нейрогуморальної регуляції» (2017 р.). Член товариства фізіологів України.Кисилиця Сергій Олександрович

-асистент кафедри

Закінчив Буковинський державний медичний університет у 2014 році.  З 2014 -2016 рік проходив інтернатуру у Буковинському державному медичному університет,  де здобув кваліфікацію лікаря зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина». З 2016 – 2018 рр. навчався у клінічній ординатурі у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», паралельно працював лікарем загальної практики – сімейної медицини. З 2016 року працює асистентом кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата. Секретар кафедри.

Є співавтором 3 посібників, 2 тез,  більше 10 науково – публіцистичних статей.Агафонова Олександра Віталіївна

-асистент кафедри

Відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності "Стоматологія"
Штефанюк Віталія Іванівна

-асистент кафедри


Дудка Євгенія Анатоліївна – асистент кафедри.

Остапчук М.І. – старший лаборант кафедри.


Мотрук Марія Павлівна– старший лаборант кафедри.