Навчально-методична робота
Відповідальна за навчально-методичну роботу - доцент, к.мед.н. Ясінська Олена Вікторівна
Викладачі кафедри фізіології працюють зі студентами наступних спеціальностей: «Медицина» (у тому числі з іноземними студентами) (о.к.р. - магістр),  «Стоматологія» (о.к.р. -магістр), «Медична психологія» (о.к.р. - магістр), «Фармація (о.к.р. – магістр, в тому числі заочної форми навчання), «Технології медичної діагностики та лікування» (о.к.р. - бакалавр), «Фармація (о.к.р. – молодший спеціаліст, в тому числі заочної форми навчання)», «Сестринська справа» (о.к.р. - молодший спеціаліст).

Навчання студентів фармацевтичного факультету здійснюється за двома формами: денна («Фармація» (о.к.р. – магістр),  та заочна («Фармація» (о.к.р. – магістр), «Фармація» (о.к.р. – мол. спец.)). Підготовка фахівців здійснюється за переліченими вище спеціальностями.

Навчально-виховний процес на кафедрі фізіології здійснюється відповідно до Конституції України, Законі України «Про вищу освіту», «Про освіту», нормативно-розпорядчих актах Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України), Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), стандартах вищої освіти, інших актах законодавства України з питань освітньої діяльності. та інших нормативних документів.

Підготовка фахівців за всіма спеціальностями проводиться на підставі освітньо-професійних програм за навчальними планами, які погоджені з МОН України та МОЗ України.

Викладання дисциплін здійснюється відповідно до типових навчальних програм. Усі навчальні дисципліни за спеціальностями повністю (100 %) забезпечені навчальними програмами.

На підставі цих документів кафедрою щорічно розробляються робочі навчальні програми з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Навчально-виховний процес на кафедрі планується на підставі робочих навчальних планів та розкладу занять, які розробляються навчальним відділом університету і затверджуються в установленому порядку проректором з навчальної роботи університету. Контроль за виконанням робочих навчальних планів та програм з дисциплін здійснюється на різних рівнях: навчальним відділом ВДНЗ України БДМУ, деканатами факультетів, завідувачем кафедри, відповідальними викладачами кафедри.

Усі навчальні дисципліни кафедри повністю забезпечені методичними розробками, методичними вказівками для практичних робіт, методичними вказівками для самостійної роботи студентів із різних спеціальностей. Робочі програми з усіх спеціальностей виконуються у повному обсязі. Із метою оновлення технологій навчання використовується мультимедійна презентація та компютерний контроль знань на базі міжкафедрального компютерного класу. Розміщені навчальні матеріали з усіх розділів «Фізіології», "Фізіології та нейрофізіології", "Анатомії та фізіології людини" в системі дистанційного навчання студентів «Moodle» на сайті БДМУ.

Для методичного забезпечення практичних занять є достатня кількість таблиць та інших демонстраційних матеріалів. Кафедра має можливість проводити практичну частину всіх занять з використанням необхідного обладнання.

Є достатня кількість підручників та посібників для практичних занять (за ред. проф. В.І.Філімонова 1994 р., за ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г. Наливайка 1995 р.; Фізіологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.] / Вінниця: Нова Книга, 2012; Філімонов В.І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2010).

Викладачі кафедри здійснюють роботу з підготовки навчально-методичних матеріалів для студентів різних спеціальностей:

-проф. Масікевич Ю.Г. - відповідальний за складання методичних вказівок і розробок з фізіології травлення для студентів різних спеціальностей.

-доц.Тимофійчук І.Р. - відповідальна за підготовку  на кафедрі студентів спеціальності «Стоматологія» до складання ЕДКІ крок-1, в тому числі англомовних, відповідальна за навчальні матеріали для англомовних студентів спеціальності «Medicine», відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології обміну речовин, виділення.

-доц. Ясінська О.В. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрівідповідальна за підготовку  на кафедрі студентів медичного факультету № 3 спеціальності «Медицина» до складання ЕДКІ крок-1. Medicineвідповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології збудливих тканин, відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології кровообігу для англомовних студентів, відповідальна за організацію навчального процесу для англомовних студентів, модератор електронного журналу кафедри.

 -доц. Анохіна С.І. - відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології кровообігу, відповідальна за наукову роботу на кафедрі, відповідальна за міжнародну діяльність на кафедрі.

 -доц. Семененко С.Б. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі спеціальності  «лабораторна діагностика» (бакалавр), за складання методичних вказівок та розробок з розділу «Фізіологія ЦНС», відповідальна за виховну роботу на кафедрі, керівник наукового студентського гуртка.

-доц.Гордієнко В.В. - відповідальний за навчально-методичну роботу зі спеціальностей "Медицина" (магістр) для вітчизняних студентів,   відповідальний за підготовку  на кафедрі студентів медичного факультету № 1 спеціальності «Медицина» до складання ЕДКІ крок-1. Загальна лікарська підготовка, відповідальний за складання методичних вказівок і розробок з фізіології крові, відповідальний за цивільну оборону на кафедрі.

- ас. Повар М.А. - заступник відповідального за навчально-методичну роботу на кафедрі, відповідальна за підготовку  на кафедрі студентів медичного факультету № 4 спеціальності «Медицина» до складання ЕДКІ крок-1. Medicine, відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології дихання.

- ас. Савчук Т.П. - відповідальна за навчально-методичну роботу зі спеціальності "Медична психологія", відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології залоз внутрішньої секреції, відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології аналізаторів та ВНД, відповідальний за підготовку  на кафедрі студентів медичного факультету № 2 спеціальності «Медицина» до складання ЕДКІ крок-1. .

-ас. Букатару Ю.С. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі спеціальності 225«Фармація, промислова фармація» (магістр), відповідальна за складання методичних вказівок і розробок для англомовних студентів  з фізіології  аналізаторів та ВНД.

-ас. Боштан С.В. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі студентами коледжу спеціальності «фармація» (молодший спеціаліст - денна та заочна форма навчання), “сестринська справа” (молодший спеціаліст), відповідальна за діловодство.

- ас. Кисилиця С.О. - секретар кафедри, відповідальний за складання методичних вказівок для англомовних студентів з фізіології залоз внутрішньої секреції, фізіології крові.

ас. Агафонова О.В. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі спеціальності  «Стоматологія» (магістр).