Навчально-методична робота
Відповідальний за навчально-методичну роботу - професор, д.біол.н. В.І.Швець

Викладачі кафедри фізіології працюють зі студентами наступних спеціальностей: «Медицина» (у тому числі з іноземними студентами) (о.к.р. - магістр),  «Стоматологія» (о.к.р. -магістр), «Медична та психологчна реабілітація» (о.к.р. - магістр), «Фармація (о.к.р. – магістр, в тому числі заочної форми навчання), «Технології медичної діагностики та лікування» (о.к.р. - бакалавр), , «Сестринська справа» (о.к.р. - бакалавр), «Фармація (о.к.р. – молодший спеціаліст, в тому числі заочної форми навчання)», «Сестринська справа» (о.к.р. - молодший спеціаліст).

Навчання студентів фармацевтичного факультету здійснюється за двома формами: денна («Фармація» (о.к.р. – магістр), ) та заочна («Фармація» (о.к.р. – магістр), «Фармація» (о.к.р. – мол. спец.)). Підготовка фахівців здійснюється за переліченими вище спеціальностями.

Навчально-виховний процес на кафедрі фізіології здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про мови», Державної національної програми «Освіта», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міносвіти України № 161 від 2.06.1993 року (наказ  втратив чинність на підставі Наказу МОН України № 1310 від 13.11.2014), «Положення про державний вищий навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 05.09.1996 року, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» та інших нормативних документів.

Підготовка фахівців за всіма спеціальностями проводиться на підставі освітньо-професійних програм відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик за навчальними планами, які погоджені з МОН України та МОЗ України.

Викладання дисциплін здійснюється відповідно до типових навчальних програм. Усі навчальні дисципліни за спеціальностями повністю (100 %) забезпечені навчальними програмами.

На підставі цих документів кафедрою щорічно розробляються робочі навчальні програми з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Навчально-виховний процес на кафедрі планується на підставі робочих навчальних планів та розкладу занять, які розробляються навчальним відділом університету і затверджуються в установленому порядку проректором з навчальної роботи університету. Контроль за виконанням робочих навчальних планів та програм з дисциплін здійснюється на різних рівнях: навчальним відділом ВДНЗ України БДМУ, деканатами факультетів, завідувачем кафедри, відповідальними викладачами кафедри.

Усі навчальні дисципліни кафедри повністю забезпечені методичними розробками, методичними вказівками для практичних робіт, методичними вказівками для самостійної роботи студентів із різних спеціальностей. Робочі програми з усіх спеціальностей виконуються у повному обсязі. Із метою оновлення технологій навчання використовується мультимедійна презентація та компютерний контроль знань на базі міжкафедрального компютерного класу. Розміщені навчальні матеріали з усіх розділів «Фізіології» в системі дистанційного навчання студентів «Moodle» на сайті БДМУ.

Для методичного забезпечення практичних занять є достатня кількість таблиць та інших демонстраційних матеріалів. Кафедра має можливість проводити практичну частину всіх занять з використанням необхідного обладнання.

Є достатня кількість підручників та посібників для практичних занять (за ред. проф. В.І.Філімонова 1994 р., за ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г. Наливайка 1995 р.; Фізіологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз, С.М. Бєлан [та ін.] / Вінниця: Нова Книга, 2012; Філімонов В.І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2010).

Викладачі кафедри здійснюють роботу по підготовці навчально-методичних матеріалів для студентів різних спеціальностей:

-проф. Швець В.І. - відповідальний за навчально-методичну роботу кафедри, відповідальний за складання методичних вказівок і розробок з фізіології травлення для студентів різних спеціальностей.

-доц.Тимофійчук І.Р. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі спеціальності «Стоматологія», відповідальна за навчальні матеріали для англомовних студентів,відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології обміну речовин, виділення та крові для студентів різних спеціальностей.

-доц. Ясінська О.В. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі спеціальності «Клінічна фармація» та «Фармація» (спеціаліст), відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології збудливих тканин, відповідальна за організацію навчального процесу для англомовних студентів, модератор електронного журналу кафедри.

 -доц. Анохіна С.І. - відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології аналізаторів та ВНД, фізіології кровообігу, відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

 -доц. Семененко С.Б. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зі спеціальності  «лабораторна діагностика» (бакалавр), за складання методичних вказівок та розробок з розділу «Фізіологія ЦНС», керівник наукового студентського гуртка.

-доц.Гордієнко В.В. - відповідальний за навчально-методичну роботу зі спеціальностей "медицина" та "педіатрія» та цивільну оборону на кафедрі.

-ас. Боштан С.В. - відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі зістудентами коледжу спеціальності «фармація» (молодший спеціаліст - денна та заочна форма навчання), “сестринська справа” (молодший спеціаліст), відповідальна за діловодство.

- ас. Повар М.А. - відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології дихання.

- ас. Савчук Т.П. - відповідальна за складання методичних вказівок і розробок з фізіології залоз внутрішньої секреції.

- ас. Анцупова В.В. - відповідальна за складання методичних вказівок для англомовних студентів з фізіології залоз внутрішньої секреції.