Наукова діяльність

   Відповідальна за наукову роботу кафедри - доцент, к.мед.н.  Анохіна Світлана Іванівна.

У 2018 році співробітниками кафедри було завершено виконання НДР на тему:

  «Дизрегуляторні порушення нейроімуноендокринних   взаємовідносин та шляхи їх корекції» 

Завдяки проведеним дослідженям були отримані наступні результати:

                1)        Продемонстрована неоднакова чутливість полів гіпокампа та кори лобової, тім’яної і скроневої часток до діабету за показниками щільності розташування нейронів без ознак деструкції та з ознаками апоптозу, ступенем активності р53-проапоптичних та Bcl-2-антиапоптичних механізмів, транскрипційного фактора Hif-1α.

2)        Встановлено відмінності в термінах постішемічної ініціації апоптозу в різних полях гіпокампа щурів без діабету, а також модифікуючий вплив діабету на ці терміни; відмінності шляхів постішемічної загибелі нейронів в різних полях гіпокампа щурів із наявністю діабету – у полях СА1, СА2 і СА4 вона здійснюється за рахунок апоптозу, а в полі СА3 – некрозу.

3)        Показано активацію р53-залежних проапоптичних механізмів у нейронах усіх полів гіпокампа щурів із цукровим діабетом, за винятком поля СА2; односпрямованість змін показників активності р53-проапоптичних процесів після 20-хвилинної ішемії/одногодинної реперфузії в нейронах усіх полів гіпокампа тварин без діабету та з його наявністю і модифікуючий вплив діабету на процеси апоптозу на 12-ту добу ішемічно-реперфузійного періоду.

4)        Виявлено структурну вибірковість діабет-асоційованих змін Bcl-2-антиапоптичних механізмів у гіпокампі. У ранньому ішемічно-реперфузійному періоді цукровий діабет модифікує реакцію Bcl-2-антиапоптичних механізмів нейронів поля СА2, на 12-ту добу постішемічного періоду – в полі СА4.

5)        Продемонстровано дезінтеграцію в системі р53-про-/Bcl-2-антиапоптичні механізми в нейронах гіпокампа щурів із цукровим діабетом, особливо в разі його ускладення ішемією-реперфузією, найбільш суттєву в полях СА1 та СА2 в пізньому постішемічному періоді.

6)        Встановлено вищі показники активності транскрипційного фактора Hif-1α в усіх полях гіпокампа та корі лобової і скроневої часток щурів із діабетом, що підтверджує наявність у них гіпоксичного стану; однакову чутливість до гіпоксії в щурів без діабету в ранньому ішемічно-реперфузійному періоді в усіх полях гіпокампа та структурну специфічність реакції фактора Hif-1α у щурів із діабетом в обидва терміни ішемічно-реперфузійного періоду; структурну залежність ступеня реагування даного фактора на ішемію-реперфузію головного мозку в досліджених частках кори як у тварин без діабету, так і з його наявністю, що демонструє зміни чутливості полів гіпокампа та неокортекса до гіпоксичних умов під впливом цукрового діабету.

7)        Показана односпрямованість змін вмісту клітинної РНК у нейронах практично всіх полів гіпокампа щурів без цукрового діабету і з його наявністю в ранньому та відстроченому ішемічно-реперфузійному періодах при кількісному переважанні цієї реакції у тварин із діабетом; відмінності змін умісту клітинної РНК під впливом цукрового діабету в нейро- та гліоцитах кори різних часток; модифікація цукровим діабетом характеру реагування РНК нейронів на ішемічно-реперфузійне ураження головного мозку в обидва терміни спостереження в гліоцитах кори досліджених часток в той чи інший постішемічний період.

8)        Стрептозотоцин-індукований діабет рівномірно зменшує щільність розташування ендотеліоцитів у судинах кори всіх досліджених часток, проте реакція цих клітин на ішемію-реперфузію головного мозку відрізняється як кількісно, так і характером спрямування. 

За результатами досліджень отримані патенти:

1. Спосіб блокади монооксидом нітрогену екскреторної функції нирок / Семененко С.Б., Булик Р.Є., Бурачик А.І., Хоменко В.Г., Семененко В.В., Семененко Н.Ю. (UK) - №94429, № заявки u 2014 06357; Заявл. 10.06.2014; опубл. 10.11.2014. – Власник: Буковинський державний медичний університет. - Бюл. № 21. – 2014. 

2. Спосіб дослідження хроноритмів іонорегулювальної функції нирок на тлі блокади монооксиду нітрогену / Семененко С.Б., Булик Р.Є., Бурачик А.І., Хоменко В.Г., Семененко В.В., Семененко Н.Ю. (UK) - №94445, № заявки u 2014 06431; Заявл. 10.06.2014; опубл. 10.11.2014. – Власник: Буковинський державний медичний університет. - Бюл. № 21. – 2014. 

3. Спосіб діагностики вторинних порушень метаболізму вуглеводів в гастроентерологічній практиці. / Анцупова В.В., Бойченко О.В., Бойченко П.К.; заявник та патентовласник Анцупова В.В., Бойченко О.В., Бойченко П.К. / (UK) – № 89991, № заявкі u 2013 13624; Заявл. 25.11.2013; опубл. 12.05.2014, – Промисловавласність. – Бюл.№9. – 2014.

 4. Спосіб моделювання хроноритмів кислоторегулювальної функції нирок під впливом блокади синтезу монооксиду нітрогену / Семененко С.Б., Булик Р.Є., Хоменко В.Г., Тимофійчук І.Р., Слободян К.В., Марущак А.В., Семененко В.В., Семененко Н.Ю. (UK) - №108983, № заявки u 2016 00498; Заявл. 22.01.2016; опубл. 10.08.2016. – Власник: Буковинський державний медичний університет. - Бюл. № 15. – 2016. 

5. Спосіб моделювання порушень екскреторної функції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози на фоні блокади синтезу монооксиду нітрогену нітрогену / Семененко С.Б., Булик Р.Є., Хоменко В.Г., Тимофійчук І.Р., Слободян К.В., Марущак А.В., Семененко В.В., Семененко Н.Ю. (UK) - №108984, № заявки u 2016 00499; Заявл. 22.01.2016; опубл. 10.08.2016. – Власник: Буковинський державний медичний університет. - Бюл. № 15. – 2016. 

6. Фенітиламід 2-(бензоїламіно) (1-метил-2- оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти / І.І. Заморський, Ю.С. Букатару, С.В. Колісник, О.О. Алтухов / (UK) - № 115746  № заявки  u 2016 11385; Заявл. 10.11.16; опубл. 25.04.17. - Промислова власність. - Бюл. № 8. - 2017.

За матеріалами досліджень за період виконання НДР опубліковані основні наукові праці:

1.Хроноритми нирок: віковий аспект за умов металотоксикозу /Бойчук Т.М.,Гордієнко В.В., Роговий Ю.Є. -Чернівці: БДМУ. – 2016.-177с.

2. Порожнинна та мукозна мікробіота товстої кишки в щурів із наслідками ішемії-реперфузії головного мозку / Ткачук О.В., Повар М.А. //Клінічна та експериментальна патологія, – 2014. – Т. XIII, № 3 (49). – С. 180-183

3. Вплив двобічної каротинної ішемії-реперфузії на показники вільно радикальних процесів та стан антиок-сидантного захисту в полях гіпокампа при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів/ Ткачук С.С., Ткачук О.В., Лєньков О.М., Мислицький В.Ф. //Клін. та експерим. патол. – 2015. – Т. ХІV, № 2 (52). – С. 216-219.

4.Вплив гіпоксичного прекондиціювання на особливості фібринолітичного та протеоліз-тичного процесів плазми крові щурів зумовлених темновою гіперфункцією епіфіза / Кузнєцова О. В., Анохіна С. І. // Клін. та експерим. патол. – 2015. – Т. ХІV, № 3 (53). – С.77-80

5.Зміни гормональної активності та біохімічні перебудови кори над-нирникових залоз та тлі розвитку експериментального цукрового діабету у щурів різних вікових груп / Тимофійчук І.Р., Анохіна С.І., Кузнєцова О.В., Боштан С.В., Семененко С.Б., Слободян К.В. // Natural and technical Sciences, III (5), issue 41, 2015.-P.35-37.

6.Modifying effect of diabetes mellitus on the dynamics of parameters of free radical process intensity and antioxidant protection activity in the liver of rats with incomplete global cerebral ischemia-reperfusion / Tkachuk S. S., Povar M. A., Tkachuk О. V., Myslytskyi V. F., Gavaleshko V. P.// Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):1266-1273.

7.Букатару Ю.С., Заморский И. И., Колесник С. В. Влияние производного 2-бензамида-2-(2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты на морфометрические и гистохимические показатели состояния головного мозга крыс при хронической гипобарической гипоксии. Вестник фармации. 2017. № 1 (75). С. 62-66.

8.Роль і місце тканин ясен у гормональній системі організму / Ходоровський Г.І., Дмитренко Р.Р., Ясінська О.В., Довгопола Т.С. // Fiziol. Zh. 2018; 64(5): 93-99.

9.The Ratio of P53-Proapoptotic and BCL-2 Antiapoptotic Activities in the Hippocampus of Rats with Cerebral Ischemia – Reperfusion and Experimental Diabetes / T.M. Boychuk, O. M. Nika, S.S. Tkachuk // IntJPhysPathophys.v8.i4.40 pages 319-328

10. Рання та відстрочена реакція білка Hif-1α в полях гіпокампа на ішемію-реперфузію в щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом / Бойчук Т.М., Ткачук С.С., Ніка О.М. // Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018;14(4):310-315. 

11. Порівняльний аналіз ультраструктурної реакції древньої та нової кори на гостре порушення кровообігу в басейні сонних артерій на тлі діабетичної енцефалопатії в щурів / Ткачук О.В., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф., Повар М.А., Ясінська О.В., Лєньков О.М. // Клінічна та експериментальна патологія,  2018, Т.XVІI, №2(64).-С. 107-113 

 Перелік захищених співробітниками докторських та кандидатських дисертацій за тематикою НДР 

-                     Савчук Т.П.: кандидатська дисертація «Патохімічні та патоморфологічні зміни у лімбіко-гіпоталамічних стркутурах мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом при гострому порушенні кровообігу в басейні сонних артерій», 2014р., 14.03.04 - патологічна фізіологія.

-                     Дмитренко Р.Р.: кандидатська дисертація “Функціональні особливості тканин ясен щурів у залежності від статі і віку та дії гіпобаричної гіпоксії і різної тривалості фотоперіоду” 2014р., 14.03.03 – нормальна фізіологія.

-                     Букатару Ю.С.: кандидатська дисертація “Антигіпоксантна та нейропротекторна активність похідних 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти”, 2018р., 14.03.05 – фармакологія

Результати НДР впроваджені у практику наукових досліджень і навчальний процес кафедр патологічної фізіології, фізіології, неврології, ендокринології, фармакології, фармації, біології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського», Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Івано-Франківського національного медичного університету, ВДНЗ України Одеського національного медичного університету, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Співробітники кафедри на даний час є виконавцями запланованої в 2019-му році  міжкафедральної НДР «Закономірності функціонування нейроімуноендокринних взаємовідносин в нормі та при патології і можливості їх фармакологічної модуляції» 

Науковий ступінь мають 9 викладачів кафедри, у тому числі докторів наук - 2 (зав. кафедри, д.мед.н., професор С.С. Ткачук, професор кафедри, професор кафедри, д.біол.н. В.І.Швець), кандидатів мед.наук - 8(доцент, к.мед.н. Тимофійчук І.Р., доцент, к.мед.н. Анохіна С.І., доцент, к.мед.н. Ясінська О.В., доцент, к.мед.н. Семененко С.Б., доцент, к.мед.н. Гордієнко В.В.; асистенти к.мед.н. Савчук Т.П., к.мед.н. Повар М.А., к.фарм.н. Букатару Ю.С.).