Наукова діяльність

   Відповідальна за наукову роботу кафедри - доцент, к.мед.н.  Анохіна Світлана Іванівна.

 Співробітники кафедри на даний час є виконавцями міжкафедральної НДР «Дизрегуляторні порушення нейроімуно-ендокринних взаємовідносин та шляхи їх корекції» 0114V002469

Науковий ступінь мають 9 викладачів кафедри, у тому числі докторів наук - 2 (зав. кафедри, д.мед.н., професор С.С. Ткачук, професор кафедри, професор кафедри, д.біол.н. В.І.Швець), кандидатів мед.наук - 8(доцент, к.мед.н. Кузнєцова О.В., доцент, к.мед.н. Тимофійчук І.Р., доцент, к.мед.н. Анохіна С.І., доцент, к.мед.н. Ясінська О.В., доцент, к.мед.н. Семененко С.Б., доцент, к.мед.н. Гордієнко В.В.; асистенти к.мед.н. Саавчук Т.П., к.мед.н. Анцупова В.В.).


На даний час на кафедрі виконані і успішно захищені наступні дисертаційні роботи:

-                     Дмитренко Р.Р. “Функціональні особливості тканин ясен щурів у залежності від статі і віку та дії гіпобаричної гіпоксії і різної тривалості фотоперіоду”. Науковий керівник – д.мед.н., професор Г.І. Ходоровський.

-                     Савчук Т.П. «Патохімічні та патоморфологічні зміни у лімбіко - гіпоталамічних стркутурах мозку щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом при гострому порушенні кровообігу в басейні сонних артерій». Наук. керівник - професор Т.М. Бойчук.


У 2015 р. за результатами наукової роботи співробітників кафедри:


Опубліковано монографію

1. Р.Є. Булик, А.Я. Велика,К.В. Власова,І.В. Геруш,М.І. Кривчанська, Ю.В. Ломакіна, В.П. Пішак,Ю.Є. Роговий, С.Б. Семененко Формування циркадіанних ритмів фізіологічних функцій: участь структур головного мозку ендокринних залоз.- Чернівці. – 2015.- 161 с.

Отримано патенти

1. Спосіб блокади монооксидом нітрогену екскреторної функції нирок (патент на корисну модель Патент №94429 U. Заявка № u 2014 06357; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21, опубл. 10.11.2014

2. Спосіб дослідження хроноритмів іонорегулювальної функції нирок на тлі блокади монооксиду нітрогену (патент на корисну модель).  Патент №94449 U. Заявка № u 2014 06431; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21, опубл. 10.11.2014

3. Спосіб діагностики вторинних порушень метаболізму вуглеводів в гастроентерологічній практиці (патент на корисну модель). Патент №89991, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014, бюл.№9. Номер заявки: u2013 13624

Опубліковано 29 статтей (2 – за кордоном), 19 тезвиступів на конференціях –8

Матеріали НДР впроваджені в навчальний процес кафедр патологічної фізіології та фізіології: Буковинського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького, Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Стисла інформація про найбільш вагомі наукові досягнення кафедри за 2015 рік .

 

«Дизрегуляторні порушення нейроімуноендокринних взаємовідносин та шляхи їх корекції» - ініціативна

Проведено дослідження експресії транскрипційних факторів c-Fos, Hif-1a в гіпокампі самців-щурів до дії неповної глобальної ішемії за умов цукрового діабету. Дослідження одночасної дії зміненого фотоперіоду та гіпоксичного прекодиціювання на стан ендокринних залоз.

Здійснено аналіз стану інтенсивності ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в корі наднирникових залоз та вміст кортизолу в плазмі крові щурів із цукровим діабетом і без у тварин різних вікових груп. Встановлено, що з віком наростають процеси пероксидації при одночасному зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту. У тварин найстаршої вікової групи втрачається рівновага між цими процесами в бік переважання процесів пероксидації, а експериментальний цукровий діабет лише посилює процеси ліпопероксидації. Суттєве зростання рівня кортизолу в тварин з експериментальним цукровим діабетом було причиною гіперглікемії та поглиблення процесів пероксидації.

Проведено кореляційний аналіз отриманих результатів стану окиснювальної модифікації білків та вмісту оксиду азоту за умов ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку при цукровому діабеті в печінці, селезінці, надниркових залоз та плазмі крові в щурів різного віку.

Отримані закономірності спрямовують увагу на роль наднирникових залоз у регуляції рівня глюкози за умов експериментального цукрового діабету у тварин різних вікових груп і говорять про необхідність подальших досліджень.